ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ

Бъди героя на училището с TEDI

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

 1. Рекламната кампания („Кампания“) „Бъди героя на училището с TEDI се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 110558022, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, наричан по-долу („Организатор“) и Изпълнител: СИЛВЪР ЛАЙНИНГ КАМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД “ЕИК: 204169081, седалище и адрес на управление: гр. София, , ул. „Горски пътник“ 5-7, ет.5, ап.17 („Изпълнител“)

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 1. Кампанията се организира и провежда за територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 2. Кампанията е с продължителност от 00:00ч. на 16.05.2022г до 23:59ч. на 03.07.2022г. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на Кампанията, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Тимбарк България, а именно: https://tedi.bg/

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Кампанията могат да участват всички физически лица на територията на Република България.

4.1. Лицата на възраст до 14 години имат право да участват, чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име.

4.2. Лицата на възраст от 14 до 18 години имат право да участват със съгласието на родителя/настойника си.

 1. В Кампанията нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на Кампанията и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

 

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Кампанията се провежда на специално създадената за целта Интернет страница https://budi-geroi-s.tedi.bg/, където участниците могат да гласуват за и/или да регистрират класа и/или училище за участие в Кампанията.

 2. Какво трябва да направиш, за да регистрираш своето училище?

  1. На уебсайта https://budi-geroi-s.tedi.bg/ участникът избира опцията „създай профил“;

  2. Участникът въвежда град, избира име на училището, клас и написва кратко описание на класа. Участникът, който е направил описанието на класа носи отговорност за написания текст. В случай, че при описанието са използвани нецензурни или обидни думи, Организаторът си запазва правото да премахне текста, както и да изтрие профила на участника. Организаторът не носи отговорност за верността и съдържанието на написаното. ;

  3. Участникът избира изображение от четири възможности, с което да представи класа си;

  4. Участникът въвежда име и фамилия; e-mail адрес (електронна поща), телефон и избира парола, която въвежда два пъти, за потвърждение.

  5. След прочитане и запознаване с Официалните правила на Кампанията и Политиката за защита на лични данни, участникът отбелязва следните полета: „Декларирам, че съм запознат с официалните правила“ и „Запознах се с политиката за защита на личните данни“.

 3. Какво трябва да направиш, за да регистрираш своя клас (в случай, че училището вече е регистрирано)?

  1. На уебсайта https://budi-geroi-s.tedi.bg/ участникът избира опцията „създай профил“;

  2. Участникът въвежда град, избира име на училището, клас и написва кратко описание на класа. Участникът, който е направил описанието на класа носи отговорност за написания текст. В случай, че при описанието са използвани нецензурни или обидни думи, Организаторът си запазва правото да премахне текста, както и да изтрие профила на участника. Организаторът не носи отговорност за написаното. ;

  3. Участникът избира изображение от четири възможности, с което да представи класа си;

  4. Участникът въвежда име и фамилия; e-mail адрес (електронна поща), телефон, избира парола, която въвежда два пъти, за потвърждение;

  5. След прочитане и запознаване с Официалните правила на Кампанията и Политиката за защита на лични данни, участникът отбелязва следните полета: „Декларирам, че съм запознат с официалните правила“ и „Запознах се с политиката за защита на личните данни“;

 4. Какво трябва да направиш, за да гласуваш за своето училище или клас, които вече са регистрирани?

  1. Участникът влиза в уебсайта на Кампанията https://budi-geroi-s.tedi.bg/;

  2. В случай, че участникът желае да гласува за училище, избира полето „Гласувай“, за да прегледа всички вече регистрирани училища;

  3. Участникът намира съответното училище, за което желае да гласува;

  4. Участникът маркира съответното училище като кликва върху бутона във формата на сърце;

  5. В случай, че участникът желае да гласува за клас избира опцията: „Виж класове“, намира съответния клас и го маркира като избира бутона във формата на сърце;

  6. При вече избрано и харесано училище или клас, участникът не може да отмени избора си;

  7. Гласът, даден за съответен клас не се добавя към точките на съответното училище;

  8. Всеки участник има право да гласува по веднъж за всяко от направленията за един календарен ден;

 5. В уебсайта на Кампанията има две направления, за участие в нея: училище и клас*. Всички училища и класове се избират от падащо меню. Всеки участник има право да гласува за някое от направленията или и за двете заедно. В случай, че участникът не открива класа или училището, за които иска да гласува, той може да ги добави в уебсайта като опция за избор. За да добави клас или училище, участникът трябва да се регистрира, следвайки посочените по – горе стъпки.

 6. В случай, че участник регистрира несъществуващ клас, то този клас няма право да участва в Кампанията и да спечели награда.

 7. Гласуването в Кампанията ще бъде активно до 23:59 на 03.07.2022г. Гласове, направени след този срок няма да бъдат отчетени.

 8. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

 9. Бутонът „Сподели“ дава възможност на всеки участник да изпрати конкретно училище и/или клас на своите приятели, които биха могли да гласуват за него.

 

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ:

 1. Победители в Кампанията са трите училища, получили най-много гласове (харесвания) и трите класа от същите училища, получили най-много гласове (харесвания).

 2. Награден фонд:

  1. Три ваучера на стойност по 1500 (хиляда и петстотин) лева за закупуване на книги за училищната библиотека за трите спечелили училища. Всяко от трите спечелили училища получава по един ваучер;

  2. Три по пет брандирани с логото на TEDI барбарона за трите спечелили училища. Всяко от трите спечелили училища получава по пет барбарона.;

  3. Индивидуални награди за всеки ученик от трите спечелили класа – пакет от два продукта TEDI и играчка TEDI.

 3. Наградите ще бъдат предадени на съответните спечелили училища с приемо-предавателен протокол.

 4. Предоставените награди не могат да бъдат преотстъпвани, заменяни или прехвърляни.

 5. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

 

Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уебсайта, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Кампанията. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

 2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Кампанията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Кампанията. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

 3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на наградата да бъде спекулативно повишена, посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила.

 4. В случай, че Организаторът констатира нарушения, целящи спекулативното увеличаване шанса за спечелване на награда, той има право, по собствена преценка, да санкционира даден участник, по начин и със средства, каквито прецени за подходящи или да дисквалифицира съответния участник и да отнеме правото му за спечелване на наградата.

 5. В рамките на един календарен ден, всеки участник има право да участва в Кампанията и да гласува веднъж, чрез едно устройство. В случай, че Изпълнителят констатира нарушение от участник, с цел повишаване шанса за спечелване на награда, Изпълнителят има право да ограничи правото за гласуване на съответния участник.

 6. Организаторът не носи отговорност за текстовете, представящи всеки клас, написани от участниците в уебсайта. В случай, че текстовете съдържат обидни или нецензурни думи, Организаторът си запазва правото да ги премахне и да изтрие профила на участника.

 7. След като Кампанията приключи, Организаторът не носи отговорност и/или каквито и да било задължения, породени от обстоятелства, възникнали след момента на приключване на Кампанията.

 

Раздел VII. ЛИЧНИ ДАННИ.

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

 1. Администратор на Вашите лични данни е:

ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022

1.1. Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47

1.2. Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. Кутия 236

1.3. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. Кутия 236

2) Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Кампанията на Tedi от „СИЛВЪР ЛАЙНИНГ КАМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД - Изпълнител, ЕИК: 204169081, седалище и адрес на управление: гр. София, , ул. „Горски пътник“ 5-7, ет.5, ап.17.

3) Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия, имейл адрес, мобилен телефонен номер.

4) Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.

5) Вашите лични данни ще бъдат предоставени на “СИЛВЪР ЛАЙНИНГ КАМЮНИКЕЙШЪНС“ – Изпълнител на Кампанията, както и на избрания куриер за получаване на наградите, единствено и само за целите на Кампанията.

6) Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

7) Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.

8) За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.

9) Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази Кампания.

10) Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

11) Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес за защита на личните данни, както е посочено в точка 1.

12) Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в точка 2 по-горе.

13) Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Република България.

 

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 1. Периодът на Кампанията е обозначен на уебсайта и в настоящите Официални правила. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на страницата на Тимбарк България, а именно: https://tedi.bg/ и https://budi-geroi-s.tedi.bg/; в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

 

Раздел VIII­­. ДРУГИ

 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Кампанията на страницата на TEDI, а именно: https://budi-geroi-s.tedi.bg/;

 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

*Понятието „клас“ в настоящите Правила следва да се тълкува и прилага навсякъде в смисъл на конкретна паралелка от даден випуск.

С включването си в Кампанията участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Кампанията.©2022г. | “Тимбарк България” ЕООД